Úrad verejného zdravotníctva

V tejto rubrike bude mať svoje miesto UVZ SR - Úrad verejného zdravotníctva SR.

Mgr. Olvecká Petra bude prezentovať Národný program prevencie obezity, prípadne zahraničné projekty, kde SR participuje v rámci prevencie obezity, prevalenciu a incidenciu obezity na SR a vo svete, projekty, programy týkajúce sa obezity.

Úvodom je tu informácia o novom projekte :
- dostali sme ponuku participovaťv rámci Slovenska na projekte WHO/EC - Monitoring progress on improving nutrition and physical activity and preventing obesity in the EU, s cieľom vytvorenia databázy zo všetkých dostupných informácií týkajúcich sa obezity, fyzickej aktivity a výživy na Slovenku. Dostupné údaje o obezite na SR budú spätne zaslané do WHO – Regionálneho úradu pre Európu, Kodaň do roku 2008, ktorý má v predpoklade vytvoriť informačno – hodnotiaci systém pozostávajúci z 5 oblastí :

1.výživový stav, skladba potravy a fyzická aktivita zahŕňajúc národné a regionálne prehľady o nadváhe a obezite, režim mikroelementov, údaje o dostupnosti stravy, charakteristika správania u detí, adolescentov a dospelých čo sa týka fyzickej aktivity,

2.národné politiky vo výžive a politiky na podporu fyzickej aktivity,

3. činnosti na implementáciu politík, ako napríklad prostredníctvom vládnych programov a iniciatív, „public-private“ partnerstva, legislatíva v rôznych oblastiach (napr. miesto fyzickej aktivity v školách, pôsobenie reklamy potravinárskych výrobkov na deti , zaobstarávanie stravy školami, zdaňovanie potravín, označovanie potravín a pod.)

4. správna prax, zahrňujúc projekty a iniciatívy,

5. stav implementácie kľúčových záväzkov vyplývajúcich z Európskej charty proti obezite, stratégie Komisie o výžive, nadváhe a obezite a Druhého akčného plánu pre potraviny a výživovú politiku.

Databázy a iné informácie budú dostupné aj pre verejnosť cez internet. Prostredníctvom databázy sa budú dať porovnávať údaje a zistiť progres pri implementácii medzi krajinami v EU.