SOS

STANOVY SLOVENSKEJ OBEZITOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

Čl. 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Slovenská obezitologická spoločnosť (SOS) je dobrovoľné, mimovládne, nezávislé občianske združenie. Je to odborno-vedecká organizácia, ktorej hlavným poslaním je rozvoj odbornej úrovne obezitológie ako multidisciplinárneho odboru medicíny. Združuje osoby, ktoré sa podieľajú na prevencii, diagnostike, liečbe a výskume obezity. SOS je právnickou osobou v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
SOS je reprezentantom slovenskej obezitológie.

Čl. 2
NÁZOV A SÍDLO

Slovenská obezitologická spoločnosť okrem celého názvu používa skratku SOS (aj Slovak Obesitology Society). SOS používa vlastné logo. Logo a názov SOS sú chránené ochrannou značkou. Pôsobnosť SOS sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky. Sídlom SOS je Stromova 338/10, 921 01 Piešťany.

Čl. 3
VZNIK A REGISTRÁCIA

SOS nadväzuje na tradície odborných spoločností venujúcich sa obezitologickej problematike v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti. V zmysle § 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a v znení neskorších predpisov je právnickou osobou. SKS je zapísaná v registri občianskych združení pri Ministerstve vnútra SR.

Čl. 4
ÚLOHY A ČINNOSŤ

4.1. Úlohou SOS je rozvíjať odbor obezitológie. S tým cieľom SOS:

- iniciuje a sprostredkováva prenos najnovších vedeckých odborných medicínskych diagnostických a liečebných poznatkov do praxe formou kontinuálneho ďalšieho vzdelávania,

- je odborným garantom kontinuálneho ďalšieho vzdelávania lekárov, farmaceutov a ďalších zdravotníckych pracovníkov v obezitológii,

- podporuje výskum v obezitológii,

- iniciuje, predkladá, presadzuje a publikuje návrhy a stanoviská k:

1. otázkam súvisiacim s odbornosťou a vedeckosťou obezitológie,

2. možnostiam uplatňovať preventívne, diagnostické, liečebné a rehabilitačné postupy na aktuálnej vedeckej úrovni v obezitologickej praxi,

3. otázkam legislatívnych noriem v obezitológii,

4. otázkam etiky lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov,

5. otázkam špecializačných náplní v obezitológii a k otázkam koncepcie obezitológie,

6. návrhom odborníkov za členov vládnych i mimovládnych orgánov riešiacich obezitologickú problematiku,

- podieľa sa na expertnej činnosti,

- v spolupráci s inými odbornými spoločnosťami a inštitúciami venujúcimi sa dietológii participuje pri postgraduálnej výchove v obezitológii a pri vytváraní Centier pre liečbu obezity,

- v súčinnosti s partnerskými vládnymi a mimovládnymi organizáciami sa podieľa na realizácii preventívnych programov určených pre laickú verejnosť, s cieľom dosiahnuť zníženie incidencie obezity v populácii dospelých a detí,

- spolupracuje s výrobcami potravín pri presadzovaní zdravých a odbornou lekárskou verejnosťou odporúčaných spôsobov stravovania v populácii,

- pri šírení osvetových programov zameraných na primárnu prevenciu obezity využíva možnosti spolupráce s verejnoprávnymi a súkromnými médiami.

4.2.  V rámci kontinuálneho ďalšieho vzdelávania SOS:

usporadúva odborné vedecké podujatia (kongresy, sympóziá, konferencie, prednášky, semináre, kurzy, školenia a pod.) a ďalšie akcie (sprievodné výstavy a sympóziá medicínskych a farmaceutických spoločností), ktoré prispejú k plneniu poslania SOS,

vysiela a podporuje účasť svojich členov na odborných a vedeckých podujatiach doma i v zahraničí,

podieľa sa na vydávaní odborných medicínskych časopisov, zborníkov, bulletinov, publikácií a iných informačných materiálov,

garantuje vedeckú náplň sympózií, farmaceutických a iných medicínskych spoločností, ak o to požiadajú a ak je náplň týchto sympózií v súlade s poslaním SOS,

iniciuje a podporuje vznik pracovných skupín združujúcich členov SOS zaoberajúcich sa špecifickou obezitologickou problematikou.

4.3. V rámci rozvoja a šírenia preventívnych programov spolupracuje s UVZ SR, v spolupráci s MŠ sa podieľa na implementácii výchovy ku zdravému životného štýlu do osnov na ZŠ.

4.4. SOS spolupracuje s medzinárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa obezitologickou problematikou (International Association for the Study of Obesity - IASO). Zastupuje a obhajuje odborné záujmy obezitológov a obezitológie v SR, ako aj v ostatných domácich a medzinárodných odborných organizáciách. SOS môže byť aj kolektívnym členom iných národných a medzinárodných organizácií podobného záujmového zamerania.

Čl. 5
ČLENSTVO V SOS

5.1. Formy členstva v SOS: riadne, čestné, zahraničné, kolektívne.

a.

Riadnym členom SOS sa môže stať fyzická osoba s trvalým bydliskom na území SR, ktorá sa stotožňuje s poslaním, cieľmi a so stanovami SOS a podá písomnú žiadosť, v ktorej uvedie osobné údaje a kvalifikáciu. Členstvo vzniká kladným písomným rozhodnutím výboru SOS.

b.

Čestné členstvo udeľuje výbor SOS za mimoriadne zásluhy o rozvoj obezitológie. Čestný člen SOS má všetky práva riadneho člena, neplatí však členské príspevky. Podmienky a postup udeľovania čestného členstva upravuje Štatút cien a pôct.

c.

Zahraničným členom SOS sa môže stať každý občan pracujúci v odbore obezitológie, ktorý nemá trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky. Členstvo vzniká rovnakým spôsobom ako riadne členstvo. Zahraničný člen nemá právo byť volený do orgánov SOS. Ostatné práva a povinnosti má rovnaké ako riadny člen.

d.

Kolektívnym členom SOS sa môže stať občianske združenie, ktorého členovia pracujú v oblasti obezitológie, ktorého stanovy nie sú v rozpore s úlohami a činnosťou SOS a ktorého štatutárny orgán požiada výbor SOS o kolektívne členstvo písomnou formou. Stanovy žiadateľa sú súčasťou takejto žiadosti. Členstvo vzniká kladným písomným rozhodnutím výboru SOS.

5.2. Práva členov SOS
Riadny, čestný a zahraničný člen SOS má právo:

a

zúčastňovať sa činností spoločnosti,

b.

na zvýhodnený prístup na akcie spoločnosti,

c.

na informácie o aktivitách spoločnosti,

d.

podávať návrhy, požiadavky a stanoviská týkajúce sa zabezpečenia záujmov a práv členov a riešenia problematiky činnosti SOS,

e.

uchádzať sa o ceny a pocty / medaily SOS,

f.

využívať služby poskytované členom orgánmi SOS,

g.

podávať sťažnosti na činnosť orgánov spoločnosti,

h

voliť a byť volený do orgánov spoločnosti (s výnimkou zahraničných členov SOS, ktorí nemajú právo byť volení),

i.

byť navrhovaný na členstvo v odborných komisiách a výboroch štátnych orgánov, komôr, domácich a zahraničných partnerských organizácií a mimovládnych inštitúcií, ktorých záujmy a predmet činnosti nie sú v rozpore s poslaním SOS,

j.

navrhovať zmeny stanov a vnútorných predpisov SOS.

Kolektívny člen SOS má právo:

a.

na zvýhodnený prístup na akcie spoločnosti

b.

na informácie o aktivitách spoločnosti

c.

uchádzať sa o ceny a pocty / medaily SOS

d.

využívať služby poskytované členom orgánmi SOS

5.3. Povinnosti členov SOS:
Členovia SOS sú povinní:

a. dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy SOS a všeobecne platné právne predpisy

b. nepoškodzovať a neohrozovať záujmy (etické, odborné, ekonomické a iné) a činnosť SOS

c. pravidelne a v termíne platiť členské príspevky (okrem čestných členov SOS)

d. riadne vykonávať zverenú funkciu

e. hospodáriť riadne s prostriedkami zverenými SOS

f. poskytovať údaje pre potreby členskej evidencie

5.4. Zánik členstva v SOS

5.4.1 Riadne členstvo zaniká

a. úmrtím člena

b. vystúpením na základe písomného vyhlásenia

c. vylúčením pre hrubé porušenie stanov, alebo pre neplatenie členských príspevkov počas 2 kalendárnych rokov aj napriek písomnému upozorneniu sekretariátom SOS. Návrh na vylúčenie člena z SOS môže podať každý člen SOS. O vylúčení rozhoduje výbor SOS a svoje rozhodnutie oznámi písomne.

5.4.3 Kolektívne členstvo zaniká

a. vystúpením na základe písomného vyhlásenia, a to dňom doručenia tohto vyhlásenia

b. zánikom člena

c. zrušením členstva rozhodnutím výboru SOS, ak je činnosť kolektívneho člena v rozpore s úlohami a činnosťou SOS.

Čl. 6 ORGÁNY SOS

Orgány SOS sú:
1.  valné zhromaždenie členstva
2.  výbor
3.  kontrolná komisia

Výkonným aparátom združenia je sekretariát SOS.

6.1. Valné zhromaždenie členstva

Valné zhromaždenie členstva je najvyšším orgánom SOS. Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia združenia. Valné zhromaždenie členstva sa môže konať ako riadne alebo mimoriadne. Riadne sa uskutočňuje 1-krát ročne spravidla v rámci konferencie SOS. Zvoláva ho a jeho program navrhuje výbor SOS. Mimoriadne valné zhromaždenie môže byť zvolané z rozhodnutia výboru SOS, ak o to požiada jednohlasne Kontrolná komisia SOS, alebo na základe písomnej žiadosti najmenej 1/3 členov SOS, pričom výbor je povinný na základe tejto žiadosti zvolať mimoriadne valné zhromaždenie do 60 dní od doručenia tejto žiadosti.
O zvolaní a programe valného zhromaždenia členstva musí výbor SOS informovať členov SOS najmenej 4 týždne vopred. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomný akýkoľvek počet členov. Uznesenia valného zhromaždenia, s výnimkou uznesení vymenovaných v čl. 11 stanov, sú platné, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných.

6.2. Výbor a prezident

Činnosť SOS riadi výbor, ktorý má 9 členov. Funkčné obdobie členov výboru je štvorročné. Každý člen SOS môže byť členom výboru najviac dve po sebe idúce funkčné obdobia a môže sa znova uchádzať o zvolenie do výboru po prerušení svojej činnosti na jedno funkčné obdobie. Ak v priebehu funkčného obdobia niekto z členov výboru alebo kontrolnej komisie rezignuje na svoju funkciu alebo ju viac ako 6 mesiacov nemôže vykonávať, výbor, resp. kontrolná komisia sa doplní o náhradníkov podľa poradia hlasov v druhom kole volieb. Ak sa funkčné obdobie ukončí predčasne, je považované za úplné, ak trvalo viac ako 24 mesiacov.

Prezident SOS je oficiálnym predstaviteľom SOS, riadi schôdze výboru a valné zhromaždenie SOS. Je štatutárny zástupca SOS – je oprávnený konať v mene SOS navonok.

Vedecký sekretár zodpovedá za odbornú písomnú agendu SOS, za informácie o členskej základni, koordinuje prípravu písomných dokladov pre jednania výboru a valných zhromaždení. V súčinnosti s výborom a predsedami pracovných skupín je zodpovedný za koordináciu odborného programu kongresov SOS a valných zhromaždení SOS.

Výbor zasadá najmenej 2-krát ročne. Zvoláva ho prezident. Výbor je uznášaniaschopný, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina členov výboru. Rokovanie výboru vedie prezident, v jeho neprítomnosti vedecký sekretár alebo prezidentom poverený člen výboru. Z rokovania výboru SOS sa vyhotovuje zápisnica.

Procedurálne návrhy sú schválené, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru. V prípade rovnosti hlasov má prezident (v jeho neprítomnosti člen výboru vedúci schôdzu) rozhodujúci hlas. Ekonomické, legislatívne a organizačné návrhy sú schválené, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru. Návrhy na personálne obsadenie ad hoc pracovných komisií a iných dočasných pracovných skupín tvorených výborom sú schválené, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov výboru.

Hlasovanie o akomkoľvek návrhu (uvedenom v predchádzajúcom odseku) môže byť aj tajné, ak sa preň vo verejnom hlasovaní rozhodne dvojtretinová väčšina všetkých členov výboru (t.j. 6 členov výboru).

Voľby funkcionárov SOS (prezidenta a vedeckého sekretára výboru SOS, predsedu kontrolnej komisie, predsedu pracovnej skupiny) sú tajné. Voľby prezidenta a vedeckého sekretára výboru SOS sú jednokolové, ak ktorýkoľvek kandidát získal nadpolovičný počet hlasov všetkých členov výboru už v prvom kole. Ak v prvom kole nezískal žiadny kandidát nadpolovičný počet hlasov všetkých členov výboru, do ďalšieho kola postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov.

Člen výboru SOS nemôže byť súčasne štatutárnym zástupcom inej lekárskej odbornej spoločnosti.

Čl. 7
VOĽBY DO VÝBORU SOS, VOĽBY PREZIDENTA A VOĽBY KONTROLNEJ KOMISIE SOS

Voľby členov výboru SOS a kontrolnej komisie SOS sú korešpondenčné, jednokolové, tajné a priame. Voľby riadi trojčlenná volebná komisia. Členov volebnej komisie schvaľuje výbor. Podrobnosti ku konaniu volieb určuje volebný poriadok SOS (ako vnútorný predpis SOS).
Voľby vyhlasuje výbor SOS najmenej 60 dní pred ukončením štvorročného funkčného obdobia. Volebná komisia v spolupráci so sekretariátom SOS rozpošle všetkým členom SOS volebné lístky (upravené podľa volebného poriadku a označené pečiatkou SOS) s menoslovom všetkých kandidátov do výboru, spolu s inštrukciami k voľbám (na samostatnom liste). Každý člen SOS vyznačí na volebnom lístku najviac 12 kandidátov na členstvo vo výbore a kontrolnej komisii. Podľa počtu získaných hlasov určí volebná komisia poradie kandidátov. Volebná komisia oznámi výsledky volieb (webová stránka SOS) a zvolá zasadnutie novozvoleného výboru SOS a kontrolnej komisie do 30 dní od termínu ukončenia volieb.

Výbor SOS má 9 členov. V prípade rovnosti počtu hlasov na poslednom mieste rozhodne medzi kandidátmi žreb.

Po ustanovení výboru SOS ďalší traja kandidáti v poradí získaných hlasov utvoria kontrolnú komisiu SOS. Kontrolná komisia na svojom prvom zasadnutí (zvolanom členom s najvyšším počtom získaných hlasov) volí spomedzi seba tajnou voľbou predsedu kontrolnej komisie.

Na prvej schôdzi výboru SOS po voľbách volí výbor zo svojich členov (na návrh členov výboru) prezidenta, viceprezidenta a vedeckého sekretára tajnou voľbou.

Čl. 8

PRACOVNÉ SKUPINY SOS

V SOS pôsobia pracovné skupiny, ktoré sa zaoberajú čiastkovými úsekmi obezitológie. Vznik pracovnej skupiny schvaľuje výbor SOS na základe písomnej žiadosti iniciačného výboru, zloženého z členov SOS. Súčasťou žiadosti je návrh obsahu činnosti PS.

PS sa riadi stanovami SOS. O zániku PS alebo zlúčení s inou PS môže rozhodnúť zhromaždenie členov PS, ak za zrušenie/zlúčenie hlasuje nadpolovičná väčšina členov PS, alebo výbor SOS, ak klesne počet členov PS pod 10 členov. Ak návrh na zánik PS podá kontrolná komisia, je k zrušeniu PS potrebný jednohlasný súhlas výboru SOS.

Voľby do výboru PS sú jednokolové, korešpondenčné, tajné a priame. Uskutočňujú sa súčasne s voľbami do výboru SOS. Volebný lístok obsahuje mená všetkých členov PS. Členovia PS na volebnom lístku uvedú najviac 5 kandidátov za členov výboru PS. Členmi výboru PS sa stávajú piati kandidáti s najvyšším počtom hlasov. V prípade rovnosti počtu hlasov na posledných miestach rozhoduje o členoch žreb.  Prvé zasadnutie výboru PS zvoláva člen PS, ktorý získal najväčší počet hlasov, najneskôr do troch mesiacov od vyhlásenia výsledkov volieb do výboru PS. Výbor PS si na svojom prvom zasadnutí volí tajnou voľbou predsedu. Predseda pracovnej skupiny má právo zúčastňovať sa zasadnutí výboru SOS, avšak nemá hlasovacie právo.
Finančné hospodárenie PS sa uskutočňuje cez SOS. PS po schválení výborom SOS môže disponovať finančnými prostriedkami, ktoré svojou činnosťou získala.

Čl. 9

HOSPODÁRENIE SOS

SOS je samostatná právnická osoba, ktorá je oprávnená nakladať so svojím majetkom podľa platných zákonov SR o hospodárení s majetkom.

Čl. 10
ZÁNIK SOS

SOS zaniká:

1.

dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením, ak o tom rozhodne valné zhromaždenie členstva SOS dvojtretinovou väčšinou prítomných,

2.

právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

Pri zániku SOS musí valného zhromaždenie členov, prípade Ministerstvo vnútra určiť likvidačnú skupinu, ktorá vykoná majetkové vysporiadanie.

Čl. 11
OCHRANA ZÁUJMOV SOS

11.1. Všetci členovia SOS môžu používať názov “Slovenská obezitologická spoločnosť” alebo „Slovak Obesitology Society“ a logo SOS len na oficiálnych dokumentoch, ktoré spoločnosť vydáva a v prípadoch, keď k tomu dá vopred súhlas výbor SOS.
Členovia SOS môžu používať názov “Slovenská obezitologická spoločnosť” v odborných materiáloch, posudkoch, odporúčaniach, potvrdeniach a iných písomných a mediálnych materiáloch (periodická tlač, rozhlas, televízia, video záznamy, počítačové siete a pod.), ktoré sa vydávajú vo vzťahu k členskej základni, navonok mimo členskej základne, voči lekárskej a laickej verejnosti, ale len po odsúhlasení výborom SOS. Členovia SOS môžu publikovať / vystupovať v celoštátnych, lokálnych, zahraničných a medzinárodných médiách v mene Slovenskej obezitologickej spoločnosti, len keď k tomu budú mať vopred súhlas výboru SOS.

11.2. Názov “Slovenská obezitologická spoločnosť”, „Slovak Obesitology Society“ a logo SOS nemôžu v dokumentoch, tlačovinách, periodikách a iných medializovaných materiáloch (tlačového alebo netlačového charakteru) používať iné osoby, iné organizácie, odborné spoločnosti a pod. bez predchádzajúceho schválenia výborom SOS.

Čl. 12
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Stanovy nadobudli platnosť a účinnosť ich schválením valným zhromaždením členstva Slovenskej obezitologickej spoločnosti dňa 21. 2. 2008.