Prihláška za člena

Vážené kolegyne, kolegovia,

obezita, jej liečba a prevencia sa stáva stále aktuálnejšou témou pre lekárov, zdravotníkov aj laikov. Cítime potrebu, že multidisciplinárny charakter tejto celospoločensky závažnej diagnózy si v dnešnej dobe vyžaduje založenie Slovenskej obezitologickej spoločnosti, ktorá by mala integrovať a zastupovať záujmy lekárov aj iných odborníkov pri spoločnom hľadaní spôsobu liečby a prevencie obezity. Očakávame záujem pracovníkov z oblasti zdravotníctva, výživy, potravinárskeho priemyslu, poľnohospodárstva, telovýchovy, školstva, farmaceutického priemyslu, kúpeľných a wellness zariadení a všetkých ostatných, ktorí považujú zdravý životný štýl a boj s obezitou za prioritné.

Občianske združenie s názvom Slovenská obezitologická spoločnosť (SOS) momentálne reprezentuje prípravný výbor v zložení :

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.,

(Kardiologická ambulancia a ultrasonografia – BENIMED, Piešťany)

Doc. MUDr. Štefan Fársky, FESC.

(Slovenská liga proti hypertenzii, Dom srdca, Martin)

Doc. MUDr. Igo Kajaba, PhD.

(Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava)

Ing. Judita Kobzová,

(Arcadia Medica, s.r.o., Centrum pre liečbu obezity Piešťany)

Ing. Ján Lunter,

(AlfaBio s.r.o., Banská Bystrica)

MUDr. Ivan Majerčák,

(Centrum pre liečbu obezity Košice, III. Interná klinika FNLP, Liga proti obezite)

Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.

(OMICHE, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica)

MUDr. Janka Nosková,

(Občanské združenie Život a Zdravie, Bratislava)

MUDr. Martina Šintálová,

(Arcadia Medica, s.r.o., Centrum pre liečbu obezity, Piešťany)

MUDr. Dagmar Žáková,

(Ambulancia všeobecného a interného lekárstva, Trenčín)

Prípravný výboru vypracoval prvé stanovy spoločnosti, zaregistroval Slovenskú obezitologickú spoločnosť na MV SR, vypracoval návrh programu činnosti spoločnosti na najbližšie roky, zaoberal sa spôsobom financovania ako aj možným ďalším rozvojom spoločnosti. Aktuálne chceme osloviť potencionálnych záujemcov o členstvo v Slovenskej obezitologickej spoločnosti.

Ak máte záujem stať sa členom novovzniknutej SOS, získavať v budúcnosti aktuálne informácie o liečbe a prevencii obezity, o zdravom životnom štýle a aktuálnom dianí v tejto oblasti na Slovensku aj vo svete, vypíšte prihlášku. Zašlite ju e-mailom na markolubo@orangemail.sk alebo poštou na adresu :

MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D., OMICHE oddelenie, FNsP F.D. Roosevelta, Svobodu 1,

975 17 Banská Bystrica

Prihláška za člena SOS

Priezvisko ……………………………………………

Meno………………………………………………….

Tituly…………………………………………………

Rok narodenia……………………….

Adresa bydliska………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Adresa pracoviska……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Poštu Vám budeme zasielať na adresu : 1. bydliska 2. pracoviska

Tel. kontakt : E-mail :

Vzdelanie : 1/ 2/

Špecializácia:………………………………………………..

Dňa …………………………..

…………………………………………….

(podpis)